Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Pytania i odpowiedzi
aaa
Pytania i odpowiedzi || Najczęstsze błędy PDF Drukuj Email

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Strona z interpretacjami: LINK


PYTANIA OGÓLNE


1. Zgodnie z uzyskanym potwierdzeniem Ministerstwa Rozwoju, Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia przykładowe wyliczenie wartości wydatków kwalifikowanych w przypadku wydatków na działania informacyjno/promocyjne lub szkoleniowe z wykorzystaniem mechanizmu cross-financingu do 10% finansowania unijnego w ramach projektu, na podstawie poniższego przykładu:

 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500.000,00 zł

 • wydatki kwalifikowalne na zakup maszyn i urządzeń: 450,000,00 zł = 90% wartości projektu

 • wydatki kwalifikowalne na działania informcyjno/promocyjne i szkoleniowe (cross-financing) 50.000,00 zł = 10% wartości projektu.

W ww. przykładzie przy założeniu finansowania unijnego w wysokości np. 49,9%, wartość finansowania unijnego całego projektu wynosi 249.500,00 zł , w tym na działania z wykorzystaniem mechanizmu cross-financingu: 24.950,00 zł. Finansowanie unijne w ramach cross-financingu nie przekracza zatem 10% finansowania unijnego w ramach projektu.

Skany pism w załączeniu

Plik (PDF)

Plik (PDF)


2. Co to jest istotna modyfikacja projektu?

Przez istotną modyfikację należy w szczególności rozumieć modyfikację dotyczącą elementów treściowych wniosku, której skutkiem jest zmiana podmiotowa wnioskodawcy lub przedmiotowa projektu, lub celów projektu, mających wpływ na zmianę zakresu rzeczowego projektu; lub zmiana powodująca zmianę oceny danego kryterium.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.

UWAGA! W związku ze zmianami w ustawie wdrożeniowej pojęcie istotnej modyfikacji projektu nie obowiązuje w konkursach ogłaszanych od 2018 r.


3.
Jaka jest wymagana liczba punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowych?

Dla konkursów ogłaszanych od 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje pozytywną ocenę KOP w przypadku uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowych.

W przypadku konkursów z roku 2016, obowiązuje wielkość co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowych (zgodnie z kryteriami obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursów).


4.
Jak określić rok bazowy we wskaźniku „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”?

„Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” jest to wskaźnik produktu, który zgodnie z aktualną instrukcją wypełniania wniosku jest to:

„Rok bazowy to rok, w którym rozpoczęto (w przypadku projektów rozpoczętych) lub na który zaplanowano rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu lub w przypadku wskaźnika Stan zatrudnienia – ostatni rok obrotowy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.”

Dla projektów składanych w roku 2017, w przypadku gdy w projektach mamy wskaźnik Stan zatrudnienia, a wnioskodawca istniał już w roku 2016, to rokiem bazowym powinien być rok 2016.


5. Ile lat powinny być utrzymane miejsca pracy zarówno w projektach objętych jak i nieobjętych pomocą publiczną?

Obowiązek utrzymania miejsc pracy wynika z przepisów w zakresie trwałości (art. 71 rozporządzenia 1303/2013), zaimplementowanych m.in. do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020.

Zasadniczo trwałość projektów musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W przypadku jednak, gdy projekt podlega pod przepisy o pomocy publicznej, wtedy stosuje się odnośne temu przepisy pomocy publicznej. W przypadku, gdy projekt nie jest objęty pomocą publiczną, miejsca pracy powinny być utrzymane na ww. zasadach ogólnych.

W przypadku objęcia projektu zasadami dot. pomocy publicznej, zapisy SzOOP wskazują na zastosowanie art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 lub rozporządzenia KE nr 1407/2013 ws. udzielania pomocy de minimis (oraz odnośne im rozporządzenia krajowe).
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014, miejsca pracy powinny zostać utrzymane przez 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP, jednak w tym wypadku okres liczony jest od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska (art. 14 ust. 9 lit. c rozporządzenia nr 651/2014). W przypadku wsparcia uzyskanego na podstawie rozporządzenia de minimis - utrzymanie miejsc pracy odbywa się na ww. zasadach ogólnych, wynikających z art. 71 rozporządzenia 1303/2013.


6. Kwalifikowalności wydatków w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015, w spawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach RPOWiM 2014-2020.

Zgodnie z ww rozporządzeniem, odwołującym się do Rozporządzenia Komisji 651, wydatkami kwalifikującymi się są te z art. 25 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 651.

Są to literalnie „koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane przez cały okres ich użytkowania na potrzeby projektu, za koszty kwalifikowane uznaje się jedynie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu.”

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 lipca w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w zakresie kosztów kwalifikowanych odsyła do art. 25 ust 3 i 4 rozporządzenia Komisji ( UE ) 651/2014. Zgodnie z Art. 25 ust. 3 rozporządzenia 651/2014 koszty kwalifikowane projektów badawczo – rozwojowych przypisuje się do konkretnej kategorii działalności badawczo – rozwojowej, i obejmują one między innymi koszt aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu ( art. 25 ust. 3 lit b). Przepis ten nie mówi o aparaturze i sprzęcie, ale o koszcie aparatury i sprzętu. Zakup komputerów wiąże się z nabyciem licencji i oprogramowania, które są niezbędne do korzystania z tego sprzętu. Poprzez koszty aparatury i sprzętu należy rozumieć nie tylko środki trwałe. Do kosztów aparatury i sprzętu można zaliczyć też wartości niematerialne i prawne. W takim przypadku można uznać, że jest to koszt związany z aparaturą i sprzętem. Kluczową zaś kwestią jest to, że koszt ten musi mieć bezpośredni związek z realizacją projektu ( stanowisko takie znajduje potwierdzenie w ustaleniach grupy roboczej ds. pomocy publicznej Ministerstwa Finansów i Rozwoju).


7. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące możliwości pozyskania wsparcia ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przez przedsiębiorców działających w sektorze leśnym (PKD 02.40.Z) w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej

Skan pisma w załączeniu

Plik (PDF)


8. Zmiana statusu przedsiębiorcy w czasie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WiM 2014-2020 – interpretacja IZ RPO WiM

Skan pisma w załączeniu

Plik (PDF)


9. Pismo Ministerstwa Rozwoju dotyczące stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Skan pisma w załączeniu

Plik (PDF)

10. Czy podmioty posiadające status Centrum Badawczo-Rozwojowego mogą sporządzać opinie o innowacyjności w ramach RPO WiM 2014 – 2020?

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż podmioty posiadające status Centrum Badawczo-Rozwojowego (nadany na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej) uprawnione są do wystawiania opinii o innowacyjności w ramach RPO WiM 2014 – 2020, o ile posiadają siedzibę na terytorium RP oraz wpisują się w definicję „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” zgodnie z art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

11. Czy w Poddziałaniach wdrażanych przez WMARR S.A. w Olsztynie beneficjentem/partnerem mogą być przedsiębiorcy zagraniczni, których główna siedziba znajduje się poza UE?

Firmy zagraniczne, których główna siedziba znajduje się poza UE mogą być beneficjentem/partnerem w projekcie w ramach Poddziałań wdrażanych przez WMARR S.A.

Przedsiębiorca zagraniczny może otrzymać wsparcie na takich samych warunkach, jak polskie firmy, tj. po spełnieniu warunków określonych w RPO WiM 2014-2020 i Szoop.

Działalność beneficjenta/partnera musi być prowadzona na terenie woj. warmińsko-mazurskiego a lokalizacja jego siedziby/oddziału musi znajdować się również na jego terenie.

Projekt musi być realizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


12. Kto jest uprawniony do sporządzenia opinii o innowacyjności?

Wzór opinii o innowacyjności jest załącznikiem do regulaminu konkursu. Taką opinię wystawia odpowiednia instytucja (Instytucja jest jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1620 z późniejszymi zmianami).prowadzącą badania naukowe lub prace rozwojowe – dokładny opis znajduje się w Załączniku nr 2 Opinia o innowacyjności (Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu).


13. Co należy rozumieć przez sformułowanie „Projekt wykazuje wpływ na rozwój co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”?

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego inteligentne specjalizacje to :

 • ekonomia wody
 • meblarstwo
 • żywność wysokiej jakości

W Regulaminie konkursu wymieniono m. in. Kryterium „Projekt wykazuje wpływ na rozwój co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”

Przedmiotem oceny jest opisany w Biznes Planie zakładany wpływ planowanego przedsięwzięcia na co najmniej jedną inteligentną specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego zidentyfikowaną w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Wpływ na rozwój inteligentnych specjalizacji rozumiany jest jako:

- wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji

- wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji[1] dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji

- stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości[2]

- wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu


[1] Analizy SWOT dla poszczególnych specjalizacji ujęte są w raportach z Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego dostępnych na stronie www.ris.warmia.mazury.pl

[2] Europejski łańcuch wartości rozumiany jest jako całość działań/ etapów wytwarzania danego produktu w·ramach określonej dziedziny działalności przedsiębiorstwa, angażujący podmioty z·krajów europejskich (w tym m.in. producentów surowców, dostawców, podwykonawców, dystrybutorów, klientów, dostawców usług posprzedażowych, jednostki odpowiadające za utylizację/ recykling, itp.) (opracowanie własne na postawie źródeł rozproszonych) 


14. Czy wystarczy, że partnerzy jedynie podpiszą umowę partnerską która będzie załącznikiem do dokumentacji, czy muszą również przedstawiać jakieś dokumenty finansowe, KRS etc.?

Partnerzy są współrealizującymi Projekt i muszą złożyć dokumenty rejestrowe oraz inne niezbędne informacje wymagane w momencie złożenia wniosku (np. pkt F w Biznes Planie).

- Art. 33. Ustawy wdrożeniowej mówi „W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.”

- W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 zapisano „terytorialny obszar realizacji: cały obszar województwa warmińsko – mazurskiego”.

- W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapisano w pkt. 5.1 zasięg geograficzny kwalifikowalności· zapisano „iż w przypadku RPO w regionie na poziomie NUTS 2, którego dotyczy dany RPO”.


Weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z ustawą wdrożeniową. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zawartego i dołączonego do wniosku o dofinansowanie porozumienia lub/ oraz umowy Wnioskodawcy oraz treści wniosku o dofinansowanie.

W Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest zapis, że wszyscy partnerzy składają dokumenty rejestrowe oraz wymagane załączniki zawarte w dokumentacji konkursowej.


15. W jaki sposób udokumentować wkład własny jeżeli będzie to pożyczka ?

Przedsiębiorca realizujący projekt przy udziale środków z pożyczki zobowiązany jest dołączyć promesę/umowę kredytową/umowę pożyczki lub promesę leasingu.

Wartość środków, na którą wystawiono promesę kredytu/leasingu, podpisano umowę kredytową/pożyczki musi być spójna z·wartością współfinansowania ww. środkami podaną w Biznes Planie – tzn. nie mniejsza niż wartość ww. środków wynikająca z Biznes Planu. Jeżeli promesa nie została dołączona na etapie składania wniosku o dofinansowanie, dokument należy obowiązkowo dostarczyć przed podpisaniem umowy.

Nie dopuszcza się dokumentu promesy kredytowej/leasingu/pożyczki wystawionej bez oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy lub dokumentu wystawionego na rzecz wnioskodawcy nie posiadającego zdolności kredytowej.


16. Czy możliwe jest aplikowanie o dofinansowanie projektu, jeśli firma jest w fazie przekształcania (przy zachowaniu tego samego profilu działalności).

Podmiot podpisujący umowę o dofinansowanie musi być co do zasady tożsamy z podmiotem, który wnioskował o udzielenie dofinansowania. W sytuacji, gdy podmiot aplikujący zostaje przekształcony po etapie naboru, jak i w trakcie naboru i rozpatrywania wniosku, dochodzi do zmiany podmiotu aplikującego. Zmiana ta traktowana jest jako istotna modyfikacja wniosku o dofinansowanie, która jest niedopuszczalna zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Należy mieć na uwadze, że w trakcie oceny projektów, na etapie oceny formalnej, Wnioskodawca badany jest m.in. pod kątem niepodlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE oraz uprawnień do ubiegania się o dofinansowanie. W przypadku przekształcenia polegającego na przejęciu Wnioskodawcy przez inny podmiot, ocena powyższych nie będzie dotyczyła spółki, która – być może- nie uzyskałaby wyniku pozytywnego


17. W jaki sposób wypełnić Biznes Plan jeśli wniosek składa konsorcjum (grupa przedsiębiorców) ?

Wnioskodawcą projektu w przypadku projektów partnerskich jest Lider projektu (wskazany w·umowie lub porozumieniu), który składa Wniosek o dofinansowanie projektu i·jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków. Liderem przedsięwzięcia powinien być podmiot o·odpowiednim potencjale umożliwiającym koordynację całego przedsięwzięcia. Lider reprezentuje wszystkie umawiające się strony, odpowiada za sprawozdawczość i rozliczenia, jak również odpowiada sam lub poprzez nadzór nad wyłonionym w drodze przetargu wyspecjalizowanym podmiotem, za zarządzanie projektem.

Porozumienie/umowa zawarta przez partnerów projektu powinna określać wyłączną odpowiedzialność Lidera wobec dysponenta środków RPO WiM 2014-2020, z kolei inne podmioty zaangażowane w realizację projektu występują jedynie w charakterze partnerów. Należy pamiętać jednak, że partnerzy nie składają wniosków o płatność. Lider projektu składa wniosek o płatność, dołączając odpowiednie dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie wydatków w ramach projektu.

W związku z powyższym Biznes Plan wypełnia lider, a w części F Biznes Planu należy uzupełnić dane dla każdego partnera.


18. Ile wniosków może złożyć w konkursie przedsiębiorca?

W konkursach ogłaszanych w roku 2018 nie ma ograniczenia co do ilości wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę.


19. Czy założony w projekcie wzrost przychodów z eksportu należy utrzymać przez cały okres trwałości projektu, czy tylko w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu?

Zgodnie z zapisem w SZOOP „Wnioskodawca założył· przychody· ze sprzedaży na eksport ….. w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu”. To jest kryterium obligatoryjne. W okresie trwałości projektu poziom sprzedaży na eksport czyli wskaźnik musi być utrzymany.


20. Jakie wymagania należy spełnić, aby uznany był pozytywny wpływ na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Beneficjent jest zobowiązany do wykazania pozytywnego wpływu projektu na równość szans osób z niepełnosprawnością. W tym celu należy zapoznać się z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


21. Czy wniosek może złożyć firma produkcyjna (MŚP), która swoje produkty sprzedaje poza granicami Polski a dzięki realizacji projektu pozyska nowych, kolejnych klientów zagranicznych.

Tak, o ile firma spełni kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) zawarte w SZOOP „Projekt zakłada podpisanie 1 umowy z zagranicznym partnerem” związaną z realizacją projektu.


22. Czy zakupiony sprzęt może być wykorzystany do innych usług poza wskazanymi w projekcie?

Zakupiony w ramach projektu sprzęt musi być wykorzystywany na potrzeby projektu w trakcie jego realizacji oraz w okresie trwałości projektu. Okres trwałości liczony jest od daty ostatniej płatności, która zostanie przekazana na konto Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą i wynosi 3 lata dla MŚP.


23. Czy wynagrodzenia podlegają refundacji dla osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwie, które będą brać udział w pracach badawczych w projekcie, czy też refundacja wynagrodzenia dotyczy tylko nowych pracowników zatrudnianych na potrzeby projektu?

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w Poddziałaniu 1.2.2 kwalifikowane do wsparcia są koszty wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocowych w zakresie w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie. Wydatki mogą być kwalifikowane wyłącznie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i·Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2015 poz. 1075) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488 ze zm.)

Nie zapisano tu zastrzeżenia dotyczącego osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwie, które będą brać udział w pracach badawczych w projekcie, tym samym koszty te także są kwalifikowalne.


24. Czy w celu stworzenia konsorcjum lub zawiązania partnerstwa konieczne jest przeprowadzenie konkursu na partnera (konsorcjanta) projektu? Czy partnerstwo takie może zostać zawiązane na zasadach umownych. Czy konieczne jest podpisywanie umowy konsorcjum na etapie składania wniosku? Czy umowa taka może zostać zawarta po zakwalifikowaniu się wniosku do dofinansowania?

W celu stworzenia konsorcjum, partnerstwa nie ma konieczności przeprowadzenia konkursu. Zasady zawierania i realizacji partnerstwa są opisane w Instrukcji wypełniania załączników str. 14-15.


25. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany odnieść się do wszystkich wskaźników, nawet jeśli wartość wynosiłaby 0?

Należy odnieść się do tych wskaźników, które dotyczą składanego przez Beneficjenta projektu.


28. Czy warunek zgodnie z którym lokalizacja siedziby/oddziału wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego musi być potwierdzony wpisem do KRS? Spółka posiada oddział w województwie warmińsko – mazurskim, jednak nie został on jeszcze ujęty w KRS. Jeśli potwierdzenie posiadania wpisem do KRS jest wymagane, to czy konieczne jest udokumentowanie tego faktu już w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie, czy też w późniejszym terminie (np. na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie)?

Działalność Beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału Beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Lokalizacja siedziby/oddziału Wnioskodawcy na terenie woj. warmińsko-mazurskiego musi być potwierdzona w dokumencie rejestrowym.


29. Czy przedsiębiorstwo nie zobowiązane – ustawą o rachunkowości – do sporządzania przepływów finansowych musi je wykazać w Biznes Planie razem z prognozą tych przepływów.

Tak, na potrzeby projektu należy odnieść się do wszystkich elementów i sekcji w Biznes Planie.


30. Czy posiadając pełnomocnictwo do reprezentacji oraz podpisywania dokumentacji właściciela firmy (wnioskodawcy) mogę podpisać wniosek i załączniki?

Tak, posiadając stosowne pisemne upoważnienia/pełnomocnictwa wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania w firmie, można podpisać wniosek i załączniki w zastępstwie wnioskodawcy. Wskazane jest, aby upoważnienie/pełnomocnictwo określało zakres umocowania, czyli w tym przypadku podpisanie wniosku i załączników.


31. Jakie dokumenty należy umieścić na nośniku elektronicznym?

Na nośniku elektronicznym należy nagrać wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami w postaci skanów podpisanej i potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji.


32. Czy podmiot wchodzący w skład konsorcjum aplikującego o środki na współfinansowanie projektu może wystawić opinie o innowacyjności?

Wystawienie Opinii o Innowacyjności przez podmiot wchodzący w skład konsorcjum aplikującego o środki na współfinansowanie projektu wpływa na bezstronność takiej opinii i nie jest akceptowane.


33. Przedsiębiorstwo zleciło wykonanie prac badawczych i posiada opracowanie zawierające wnioski z przeprowadzonych badań. Jest właścicielem tego opracowania. Obecnie chce wdrożyć wyniki tych prac i udoskonalić proces technologiczny i produkt jaki wytwarza na co będzie opinia o innowacyjności. Czy jest jakieś przeciwwskazanie, aby opinię opracowała ta sama jednostka badawcza?

Nie ma przeciwwskazań żeby ta sama jednostka, która robiła badania wystawiła opinię o innowacyjności, pod warunkiem oczywiście że jest uprawniona (zgodnie z wymogami z opinii) do wystawiania takiego dokumentu.


34. Czy w projektach realizowanych w ramach pomocy de minimis koszty agendy badawczej mogą zostać uznane za kwalifikowalne jako koszty prac przygotowawczych?

Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 „Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na pokrycie części albo całości kosztów kwalifikowalnych". W akcie tym brak jest zapisów wyłączających kwalifikowalność kosztów prac przygotowawczych. Możliwe jest zatem uznanie kosztów agendy badawczej za kwalifikowalne dla projektów realizowanych w ramach pomocy de minimis, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług - Schemat A, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


35. Jaki jest minimalny i maksymalny okres realizacji projektu ?

Realizacja projektu musi zakończyć się w terminie określonym w regulaminie konkursu.


36. W jakim terminie należy rozpocząć realizację projektu?

Termin rozpoczęcia projektu zależy od tego z jakiego rodzaju pomocy będzie chciał skorzystać Beneficjent, tj. pomocy publicznej czy pomocy de minimis.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – realizacja projektu musi rozpocząć się po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Projekty, w których występuje pomoc de minimis muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w tym w szczególności z następującymi rozporządzeniami: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. – wtedy realizacja projektu może się rozpocząć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej niż 01.01.2014r


37. Jaka jest definicja zespołu badawczo-rozwojowego? Czy możliwy jest zakup usług badawczych od przedsiębiorcy, który posiada w swoich strukturach zespół badawczy?

Definicję zespołu badawczo-rozwojowego określa Rozporządzenie 651/2014 art.2 pkt. 83 tj. „organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę” oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników.


38. Jak należy klasyfikować intensywność B+R?

Ze względu na intensywność działalności B+R sektory zostały pogrupowane następująco:

 • intensywność działalności B+R poniżej 1% wydatków na B+R; niska technika,

 • intensywność działalności B+R pomiędzy 1 i 2,5% wydatków na B+R; średnio-niska technika,

 • intensywność działalności B+R pomiędzy 2,5 i 7% wydatków na B+R; średnio-wysoka technika,

 • intensywność działalności B+R większa niż 7% wydatków na B+R; wysoka technika.

Najnowsza publikacja dot. poziomu, na jakim jest klasyfikowana intensywność B+R wydana została w grudniu 2015 r. i zawiera dane za 2014 r (publikacja w załączeniu) - aneks VII

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne...


39. W jaki sposób określić wskaźnik „inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)”?

Przykładowe wyliczenie wskaźnika

Całkowite koszty projektu: 1.100.000 zł

poniesione w latach: 2017 r. – 300.000 zł; 2018 r.– 800.000 zł


Procent dofinansowania - 49% (kwota dofinansowania 539.000 zł)

Kwota dofinansowania w latach: 2017 r. – 147.000 zł, 2018 r. – 392.000 zł


Wskaźnik „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) będzie wynosił:

w 2017 r. – 153.000 zł (z wyliczenia: 300.000 zł –(minus) 147.000 zł)

w 2018 r. – 561.000 zł (z wyliczenia: 1.100.000 zł –(minus) 147.000 zł – (minus) 392.000 zł; ponieważ wskaźnik podawany jest narastająco)


40. Czy zakup wózka widłowego może stanowić koszt kwalifikowalny?

Wózek widłowy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych należy do Grupy 7 Środki transportu, Podgrupa 76 Pozostały transport bezszynowy i jest kosztem niekwalifikowanym.

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, zakup środków transportu jest kosztem niekwalifikowanym.


41. Czy "Opinię o innowacyjności" mogą sporządzać bądź zatwierdzać te same osoby, które uczestniczyły w przygotowaniu projektu lub innych dokumentów do wniosku o dofinansowanie?

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie uprzejmie informuje, że nie jest możliwe sporządzanie i zatwierdzanie Opinii o innowacyjności” przez te same osoby, które uczestniczyły w przygotowaniu projektu lub innych dokumentów do wniosku.

Zwracamy uwagę, że sporządzającego „Opinię o innowacyjności” (załącznik wymagany w momencie składania wniosku o dofinansowanie) obowiązuje deklaracja bezstronności i poufności (zgodnie z pkt. 3 i 4 ww. dokumentu) tj.:

 • w Pkt. 3 Nie uczestniczyłem/am w przygotowaniu projektu (m.in. na każdym etapie tworzenia technologii, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie).

 • w Pkt. 4 Nie będę ubiegać się o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

42. Czy możliwe jest rozliczenie dofinansowania wypłaconego w formie zaliczki, jeśli środki z zaliczki zostałyby wpłacone na zaliczkę nabycia środka trwałego, przewidywanego do odebrania w terminie kilku miesięcy, w związku z czym Beneficjent nie będzie obecnie posiadał protokołu odbioru sprzętu?

Informujemy, iż zgodnie z punktem 6.4 ustęp 4) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

„Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki (na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy, jeżeli zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą, przy czym, jeżeli umowa została zawarta na podstawie Pzp, zastosowanie ma art. 151a tej ustawy*.

* Jeśli element (robota, usługa, dostawa) objęty zaliczką nie jest w ramach tego projektu kwalifikowalny lub nie zostanie faktycznie wykonany w okresie kwalifikowalności projektu, zaliczka przestaje być wydatkiem kwalifikowalnym."

Rozliczenie dofinansowania wypłaconego w formie zaliczki, jeśli środki z zaliczki zostałyby wpłacone na zaliczkę jest zatem możliwe, na przedstawionych powyżej warunkach. W związku z powyższym zwracamy uwagę, iż do rozliczenia wniosku o płatność niezbędne jest przedstawienie umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą oraz zachowanie proporcji źródeł finansowania określonych w umowie o dofinansowanie (tj. odpowiedniego procentu wkładu własnego).


43. Czy w przypadku ustanawiania drugiego zabezpieczenia, można ustanowić zastaw rejestrowy na środkach trwałych kupowanych w ramach realizacji projektu?

Istnieje możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach trwałych kupowanych w ramach realizacji projektu, których wartość będzie stanowiła 120% kwoty dofinansowania. W takim przypadku należy jednak zaznaczyć, że nie ma możliwości ubiegania się o płatności pośrednie czy też zaliczki.

Ponadto po realizacji projektu możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia na zakupionych w projekcie środkach trwałych, na okres trwałości projektu oraz zwolnienie wcześniejszego zabezpieczenia.


44. Czy projekt o neutralnym wpływie na zasadę równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami może uzyskać ocenę pozytywną (w przypadku pozytywnego spełnienia innych kryteriów oceny) w Poddziałaniach Osi I?

Obowiązujące kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) w Osi I (kryterium nr 3) zawiera zapis:

„Weryfikowany będzie pozytywny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, tak więc projekt o neutralnym wpływie nie będzie spełniał powyższego kryterium.PYTANIA DOTYCZĄCE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

KOMUNIKAT

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przypomina, iż:


- zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 punkt 6.2 podpunkt 3: „Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: (...) g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”;

- zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu

§5 Odpowiedzialność Beneficjenta ust. 1: „Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i·oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z Umową i jej załącznikami oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową, zgodnie z·Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację Projektu oraz·osiągnięcie i utrzymanie celów zakładanych we Wniosku o dofinansowanie w·trakcie realizacji oraz w okresie trwałości.”

§15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu ust. 3: „Beneficjent zobowiązuje się do nieudzielania zamówień podmiotom, którym udzielenie zamówienia mogłoby spowodować wystąpienie konfliktu interesu, w szczególności podmiotom powiązanym z Beneficjentem w sposób osobowy lub kapitałowy. Szczegółowe zasady w tym względzie regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”


W związku z powyższym, podczas kontroli kwalifikowalności wydatków „na miejscu” realizacji projektu bądź na dokumentach ZALECA SIĘ przekazanie przez Beneficjenta oświadczeń o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z dostawcami, również w przypadkach zakupów, gdzie ze względu na wartość wydatku obowiązywało rozeznanie rynku (zamówienie o wartości od 20 do 50 tys. zł netto) lub zakup z wolnej ręki (zamówienie poniżej 20 tys. zł netto).

 

1. Jakie zasady obowiązują podczas udzielania zamówień ze środków UE?

Beneficjenta obowiązują właściwe (ze względu na wartość przedmiotu zamówienia oraz rodzaj podmiotu udzielającego zamówienia) opisane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, zasady tj.:

- rozeznanie rynku,

- zasada konkurencyjności,

- przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na mające miejsce aktualizacje ww. Wytycznych, dla danego postępowania aktualna jest wersja Wytycznych obowiązująca na dzień wszczęcia postępowania.

Uwaga – w przypadku gdy umowa o dofinansowanie z Beneficjentem nakłada dodatkowe obowiązki ponad te opisane w Wytycznych, obowiązują one dla postępowań wszczętych po podpisaniu umowy.


2. Kogo obowiązuje zasada konkurencyjności?

Zasada konkurencyjności obowiązuje beneficjenta (podział podmiotowy i przedmiotowy):

 • nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania Pzp na podstawie art. 3 Pzp, np. przedsiębiorcy, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto,
 • zobowiązanego do stosowania Pzp na podstawie art. 3 Pzp (zamawiający nie sektorowi), ale tylko w przypadku zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp, których szacunkowa wartość zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto, a jest równa lub niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp np. JST, inne jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia,
 • zobowiązanego do stosowania Pzp na podstawie art. 3 Pzp (zamawiający sektorowi), których szacunkowa wartość zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto, a jest niższa niż kwota określona w art. 11 pkt 8 Pzp.

Uwaga:

oprócz zasady konkurencyjności w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy na podstawie zasady konkurencyjności, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Rozeznanie rynku ma prowadzić do udzielenia zamówienia po cenie nie wyższej niż rynkowa. Na dowód prawidłowego udzielania zamówienia po rozeznaniu rynku wymagane jest (według Wytycznych obowiązujących od 14.10.2016):

- przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami,

- lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz
z otrzymanymi ofertami.

Dopiero w sytuacji, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu (nie jest wystarczające udokumentowanie rozeznania rynku w formie notatki potwierdzającej przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami).

Według Wytycznych obowiązujących w okresie 10.04.2015 – 13.10.2016:

- w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.


W rozeznaniu rynku jedynym kryterium wyboru jest cena, ponieważ jedynie to kryterium prowadzi do wykonana zamówienia po cenie nie wyższej niż cena rynkowa


3. Jak ustalić wartość zamówienia publicznego z należytą starannością?

Szacowania wartości zamówienia należy dokonywać z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających na dostawy, usługi lub roboty budowlane (6.5 pkt 8 lit. g i h).

Wymagane jest udokumentowane szacowania wartości zamówienia w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej.

Ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
 2. możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
 3. możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

4. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

Stosowanie do opisu przedmiotu zamówienia publicznego nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jest obowiązkowe dla zasady konkurencyjności. Używanie kodów CPV do opisu przedmiotu zamówienia ułatwia konkurencyjność postępowania.

Wspólny Słownik zamówień dostępny jest m.in. pod adresami: http://kody.uzp.gov.pl, http://simap.ted.europa.eu/pl/web/simap/cpv

Brak kodów CPV wiąże się z korektą finansową zgodnie z Rozporządzeniem MR z 29.01.2016 r.
w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo.

W celu spełnienia zasady konkurencyjności do opisu przedmiotu zamówienia wg Wytycznych nie wolno stosować nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności.

Prawidłowo dokonany opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwić złożenie ofert równoważnych.

Nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Posiłkowo ustawa Pzp podaje następujące zasady opisu przedmiotu zamówienia:

- przedmiot opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,

- nie można opisywać przedmiotu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,

przedmiot opisuje się w jeden ze sposobów wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych.


5. Jakie terminy stosować dla udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności?

Terminy odnoszące się do każdego etapu postępowania powinny być ustalane w sposób umożliwiający ich dotrzymanie (dotyczy to zarówno skracania, jak i wydłużania terminów). Podczas ustalania terminów należy wziąć pod uwagę złożoność postępowania, charakter i przedmiot zamówienia publicznego, a także dostępny personel zamawiającego, jego zadania, umiejętności i doświadczenie.

Uwaga: terminy wynikające z Wytycznych to terminy minimalne. Beneficjent może stosować zawsze dłuższe terminy.

Terminy do stosowania zasady konkurencyjności uzależnione są od rodzaju zamówienia i jego wartości.

> Dla zamówień o wartości w przedziale (powyżej 50 tys. zł netto, art. 11 pkt 8 Pzp):

- dostawy i usługi - min. 7 dni,

- roboty budowlane - min. 14 dni.

> Dla zamówień o wartości powyżej :

- 5.225.000 euro na roboty budowlane

- 209.000 euro na dostawy i usługi

min. 30 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

Terminy biegną od dnia następnego po dniu upublicznienia ogłoszenia/zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.

Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeżeli mowa o dniach - są to dni kalendarzowe.

W przypadku błędów w ogłoszeniu/zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień, udzielania wyjaśnień wykonawcom termin składania ofert powinien być wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w ofertach przez wykonawców.

 

6. Jak właściwie upublicznić zapytanie ofertowe stosując zasadę konkurencyjności?

Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie Konkurencyjności, pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Uwaga: Ministerstwo Rozwoju dostosowało Bazę Konkurencyjność w ten sposób, że również podmioty, które planują pozyskać dofinansowanie w ogłoszonych naborach wniosków, jeszcze przed jego uzyskaniem, będą mogły opublikować w Bazie zapytanie ofertowe.

W przypadku gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na Bazie Konkurencyjności (dotyczy postępowań wszczętych od 01.01.2018 r.).

( Dla postępowań wszczętych do 31.12. 2017 r. możliwe było upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie.)


7. Co powinno zawierać zapytanie ofertowe celem spełnienia zasady konkurencyjności?

Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:

- opis przedmiotu zamówienia , który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności,

- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, a także kryteria oceny ofert, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,

- kryteria oceny oferty,

- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,

- opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,

- termin składania ofert (terminy biegną od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, różne terminy dla różnych typów i wartości zamówień),

- termin realizacji umowy,

- informacje na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych (patrz definicja: podmioty powiązane),

- określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,

- informację o możliwości składania ofert częściowych o ile zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających wraz z określeniami ich zakresu i warunków ich udzielania (pamiętaj: jeżeli nie oszacujesz zamówienia podstawowego wraz z uzupełniającym oraz nie zakomunikujesz w zamówieniu podstawowym możliwości udzielania zamówień uzupełniających nie będzie można udzielić zamówień uzupełniających),

- opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.


8. W jaki sposób Partner projektu powinien zamieszczać ogłoszenie w Bazie konkurencyjność? (dot. projektów patnerskich rozliczanych w formule niepatnerskiej w ramach poddziałania 1.4.2)

W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”, umieszczenie ogłoszenia w Bazie konkurencyjności przez Partnera/Partnerów w danym projekcie jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Lidera projektu.

Lider powinien zamieścić ogłoszenie, natomiast dane na temat Partnera będącego zamawiającym, w tym adres do doręczeń ofert, powinny zostać wpisane w polu Skrócony opis przedmiotu zamówienia" lub  Inne środki finansowania” . W polu tym powinna też zostać zawarta informacja, iż zamawiającym jest inny podmiot niż Lider (czyli Partner).

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA ZASADZIE KONKURENCYJNOŚCI


1.
Brak właściwego upublicznienia zapytania ofertowego.

Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów ogłaszanych od roku 2018, wszyscy Wnioskodawcy, którzy chcą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (na własne ryzyko) rozpocząć realizację projektu (w sytuacji przewidzianej w·Wytycznych w·zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania) powinni upubliczniać swoje zapytania ofertowe w·serwisie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/·

Zdarzają się jednak błędne przypadki upublicznienia wyłącznie na stronie Instytucji Zarządzającej i stronie własnej Beneficjenta.


2. Zbyt krótki termin publikacji ogłoszenia w Bazie konkurencyjności.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w·zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usługco najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209·000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi co najmniej 30 dni.

Występują jednak ·przypadki zamówień na dostawy i usługi o wartości przekraczającej 209·000 EUR, gdzie błędnie wyznaczony termin na złożenie oferty był krótszy niż wymagane 30 dni.

Kolejnym błędnym przypadkiem jest brak przedłużenia terminu na złożenie oferty, w przypadku dokonania zmian ogłoszenia.


3. Niewłaściwe określenie biegu terminu na złożenie oferty.

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Należy powyższe rozumieć jako godzinę 24.00 ostatniego dnia.

Występują przypadki błędnego określenia terminu na złożenie oferty – np. od godziny 9.00 w dniu publikacji ogłoszenia do godziny 9.00 w dniu będącym dniem siódmym licząc od dnia następującego po opublikowaniu oferty (bądź czternastym lub trzydziestym – w zależności od obowiązującego terminu).

Aby termin był określony prawidłowo, musiałby kończyć się co najmniej o godzinie 23.59 w dniu będącym dniem siódmym licząc od dnia następującego po opublikowaniu oferty (bądź czternastym lub trzydziestym – w zależności od obowiązującego terminu), lub o godzinie 9.00 ale dnia następnego: ósmego licząc od dnia następującego po opublikowaniu oferty, (bądź piętnastego lub trzydziestego pierwszego – w zależności od obowiązującego terminu).


4. Niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia.

Jednym z błędnych przypadków opisania przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący był m.in. brak kodów CPV w opisie.

Kolejnym błędnym przypadkiem jest użycie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadkach, gdzie ze względu na specyfikę zamówienia użycie nazw własnych byłoby dopuszczalne, użycie ich bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych.


5. Warunki udziału w postępowaniu przewyższające znacznie wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

Błędnym przypadkiem tego typu· jest określenie np. dostępności serwisantów mówiących po polsku – należałoby raczej określić dostępność serwisu z komunikacją w jęz. polskim.


6. Istotne zmiany warunków umowy w stosunku do warunków zawartych w ogłoszeniu.


7. Wybór oferty niezgodnej z przedmiotem zamówienia, nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy.

Występują błędne przypadki wyboru oferty nie do końca zgodnej z opisanym przedmiotem zamówienia, w zakresie np. mniej istotnych parametrów.

Kolejnym błędnym przypadkiem było wykluczenie wykonawcy, który spełniał warunki udziału, bądź błędne przyznanie niższej punktacji, czego skutkiem był wybór innego oferenta.


8.
Niezastosowanie klauzul społecznych wynikających z umowy o dofinansowanie lub błędne ich zastosowaniePYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

KOMUNIKAT

WMARR SA w Olsztynie informuje, że z dniem 24.06.2019r. zaprzestaje udzielania zaliczek na podstawie faktur proforma. Podstawą odstąpienia jest duża rozbieżność kwot i terminów zapłaty pomiędzy fakturami proforma a wystawianymi później fakturami przedstawianymi do rozliczania zaliczek.

W związku z powyższym zaliczki będą udzielane wyłącznie na podstawie faktur VAT /faktur zaliczkowych z terminem płatności uwzględniającym okres weryfikacji wniosku zaliczkowego oraz ·wypłaty środków wg terminarza przelewów określonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (terminarz dostępny na stronie www.bgk.com.pl zakładka BGK zlecenia – komunikaty).


1. Czy beneficjent może wycofać wysłany wniosek o płatność w systemie SL2014?

Nie można wycofać z systemu SL2014 wysłanego wniosku. Beneficjent powinien zwrócić się do WMARR S.A. również za pośrednictwem systemu SL2014 z prośbą o wycofanie błędnego wniosku. Wniosek taki nadal zostaje w systemie SL2014, ale ze statusem „wycofany”.


2. Jaka jest procedura w przypadku gdy Beneficjent przygotuje i wyśle wniosek o płatność na niewłaściwej wersji umowy??

W tej sytuacji WMARR S.A. odsyła Beneficjentowi wniosek o płatność do poprawy z możliwością zmiany wersji umowy, na której jest sporządzany.


3. Czy przy realizacji projektu beneficjent musi korzystać wyłącznie z rachunku bankowego wskazanego przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie?

Z godnie z zapisami we wzorze umowy o dofinasowanie projektu wszelkie płatności związane z projektem powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku, na którym będą wykonywane tylko operacje związane z projektem tj. przekazywanie środków dofinansowania oraz dokonywanie płatności w ramach projektu (zarówno wydatków kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych). Wyjątek od powyższego stanowią wydatki poniesione przez Beneficjenta przed podpisaniem umowy oraz inne płatności wynikające ze specyfiki operacji realizowanych przez dany podmiot (np. płatności za wynagrodzenie personelu czy płatności dokonywane bezpośrednio przez bank za pomocą rachunku kredytowego czy płatności w walutach obcych), jednak ponoszenie wydatków za pośrednictwem rachunków bankowych Beneficjenta niewskazanych w umowie o dofinasowanie projektu w trakcie realizacji projektu nie stanowi podstaw do uznania wydatku za niekwalifikowany.

W przypadku korzystania z zaliczki wszystkie operacje winny odbywać się na rachunku wyodrębnionym dla projektu!

 

4. Czym się różni harmonogram rzeczowo-finansowy od harmonogramu płatności?

Aktualizacja z dnia 1.02.2018 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji projektu jest wymagany na etapie składania wniosku aplikacyjnego i wymaga aktualizacji na etapie, przesunięć między kategoriami wniosków, wydłużenia okresu realizacji projektu.

Harmonogram płatności jest to prognoza składania wniosków o płatność. Pierwszy harmonogram (zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) należy wypełnić w SL2014 w zakładce „Harmonogram płatności” i przesłać w terminie 14 dni od podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

Ponadto należy pamiętać, że kwoty ujęte w harmonogramie powinny odnosić się do wniosków o płatność rozliczonych pozostałych do rozliczenia. Kwoty całkowite ujęte w harmonogramie muszą być zgodne z podpisaną umową o dofinansowanie.


5. Czy harmonogram płatności powinien być sporządzony w podziale na miesiące czy kwartały?

Instytucja odpowiedzialna za weryfikację wniosków o płatność oczekuje od Beneficjenta, aby przekazywał informację na temat planowanych wydatków w projekcie. Ta informacja, dotycząca planowanych wydatków kwalifikowalnych oraz wartości dofinansowania, może obejmować różne przedziały czasowe: kwartały lub miesiące.


6. Czy przesunięcia kosztów w podkategoriach wymagają zgody IP?

Przesunięcia kosztów w podkategoriach nie wymagają zgody IP.


Przykład I:

Lp.

Kategoria wydatku

(wynikająca np. z pkt 6.2 wniosku o dofinansowanie)

Podkategoria wydatku (wynikająca najczęściej z harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wartość danej podkategorii wydatków

MOŻLIWE przesunięcia za zgodą IP (do 15% wartości kategorii o niższej wartości) – wymagające aneksowania

(zmiany odnoszą się do pierwotnych kwot zawartych
w budżecie projektu)

Sytuacja A

Sytuacja B

1

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szlifierka

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Tokarka

100 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

Centrum CNC

1 200 000,00 zł

1 350 000,000 zł

1 050 000,00 zł

Oprogramowanie

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Agregat

100 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

RAZEM

1 500 000,00 zł

RAZEM

1 500 000,00 zł

1 650 000,00

1 350 000,00 zł

2

Roboty budowlane

Zakup materiałów i robót budowlanych

1 000 000,00 zł

850 000,00 zł

1 150 000,00 zł

RAZEM

1 000 000,00 zł

RAZEM

1 000 000,00 zł

850 000,00

1 150 000,00 zł

RAZEM PROJEKT

2 500 000,00 ZŁ

2 500 000,00

2 500 000,00 ZŁ

Zmiana możliwa, gdyż:

- przesunięto 150 000 zł (tj. dopuszczalne max 15% wartości kategorii roboty budowlane - kategoria o niższej wartości) z kategorii „roboty budowlane” do kategorii „środki trwałe, wartości niematerialne i prawne” (sytuacja A)

- przesunięto 150 000 zł (tj. dopuszczalne max 15% wartości kategorii roboty budowlane - kategoria o niższej wartości) z kategorii „środki trwałe, wartości niematerialne i prawne” do kategorii „roboty budowlane” (sytuacja B)


Przykład II:

Lp.

Kategoria wydatku

(wynikająca np. z pkt 6.2 wniosku o dofinansowanie)

Podkategoria wydatku (wynikająca najczęściej z harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wartość danej podkategorii wydatków

NIEDOPUSZCZALNE przesunięcia między kategoriami wydatków (powyżej 15% wartości kategorii o niższej wartości)

(zmiany odnoszą się do pierwotnych kwot zawartych
w budżecie projektu)

Sytuacja C

Sytuacja D

1

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szlifierka

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Tokarka

100 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

Centrum CNC

1 200 000,00 zł

1 380 000,00 zł

1 020 000,00 zł

Oprogramowanie

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Agregat

100 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

RAZEM

1 500 000,00 zł

RAZEM

1 500 000,00 zł

1 680 000,00 zł

1 320 000,00 zł

2

Roboty budowlane

Zakup materiałów i robót budowlanych

1 000 000,00 zł

820 000,00 zł

1 180 000,00 zł

RAZEM

1 000 000,00 zł

RAZEM

1 000 000,00 zł

820 000,00 zł

1 180 000,00 zł

RAZEM PROJEKT

2 500 000,00 ZŁ

2 500 000,00 ZŁ

2 500 000,00 ZŁ

Zmiana niemożliwa, gdyż:

- przesunięto 180 000 zł (tj. przekroczono max 15% wartości kategorii roboty budowlane - kategoria o niższej wartości) z kategorii „roboty budowlane” do kategorii „środki trwałe, wartości niematerialne i prawne” (sytuacja C)

- przesunięto 180 000 zł (tj. przekroczono max 15% wartości kategorii roboty budowlane - kategoria o niższej wartości) z kategorii „środki trwałe, wartości niematerialne i prawne” do kategorii „roboty budowlane” (sytuacja D)


Przykład III:

Lp.

Kategoria wydatku

(wynikająca np. z pkt 6.2 wniosku o dofinansowanie)

Podkategoria wydatku (wynikająca najczęściej z harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wartość danej podkategorii wydatków

Przesunięcia między podkategoriami wydatków,
które nie wymagają zgody IP

1

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Szlifierka

50 000,00 zł

30 000,00 zł

Tokarka

100 000,00 zł

120 000,00 zł

Centrum CNC

1 200 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Oprogramowanie

50 000,00 zł

100 000,00 zł

Agregat

100 000,00 zł

250 000,00 zł

RAZEM

1 500 000,00 zł

RAZEM

1 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

2

Roboty budowlane

Zakup materiałów i robót budowlanych

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

RAZEM

1 000 000,00 zł

RAZEM

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

RAZEM PROJEKT

2 500 000,00 ZŁ

2 500 000,00 zł


Zmiana możliwa bez zgody IP, gdyż przesunięcia dotyczą podkategorii wydatków (w ramach jednej kategorii wydatków).Natomiast przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztów wymagają uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej RPO WiM. Beneficjent w tym przypadku ma możliwość dokonania przesunięć pomiędzy kategoriami kosztu do wysokości 15% wartości niższej kategorii kosztu. Zastosowanie powyższego mechanizmu może być przeprowadzone tylko raz w odniesieniu do danej kategorii kosztu.


7. W jakim terminie Beneficjent zobligowany jest do złożenia wniosku o płatność?

Pierwszy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub daty rozpoczęcia realizacji projektu (liczy się data późniejsza). W przypadku poniesienia wydatków kwalifikowalnych przed dniem podpisania Umowy należy je ująć w pierwszym wniosku o płatność.

Kolejne wnioski o płatność Beneficjent składa zgodnie z Harmonogramem płatności (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy), pod warunkiem zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. W przypadku braku wydatków należy złożyć wniosek sprawozdawczy.

Końcowy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, pod warunkiem zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą RPO WiM poprzedniego wniosku o płatność. Jeśli zatwierdzenie poprzedniego wniosku o płatność nastąpi po finansowym zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania wnioskiem o płatność końcową.

Ww. zapisy zawarte są w umowie o dofinansowanie §7 „Składanie wniosku o płatność”.


8. Co to jest SL2014?

SL2014 (aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego) jest systemem wspierającym realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą RPO WiM, zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 udostępnionym przez Instytucję Pośredniczącą RPO WiM. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie lub uzupełnianie:

 1. wniosków o płatność;
 2. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
 3. danych uczestników Projektu,
 4. danych personelu Projektu,
 5. harmonogramu płatności;
 6. innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.

Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom uprawnionym przez beneficjentów (których dane znajdują się na liście osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy). Tak długo jak dane Beneficjenta znajdują się na liście osób uprawnionych, ma on dostęp do danego projektu w SL2014.

Dostęp do systemu SL2014 mają wszystkie zewnętrzne jednostki kontrolujące.


9. Czy kosztorys inwestorski, harmonogram rzeczowo-finansowy mogą stanowić dokumenty równorzędnej wartości dowodowej co faktury  (załączniki do wniosku o płatność zaliczkową) do wniosku o płatność zaliczkową?

Nie, dokumentami upoważniającymi do ubiegania się o zaliczkę są faktury zaliczkowe wraz z umową z wykonawcą/dostawcą dopuszczającą płatności zaliczkowe.


10. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o płatność?

 1. Kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w całości opłaconych (faktury bądź inne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność wystawione w językach obcych powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),

 2. Kopie dokumentów potwierdzających odbiór materiałów, rzeczy, urządzeń, sprzętu, dostaw, robót budowlanych, usług lub wykonanie prac; o ile obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa. Dokumenty te muszą pozwolić na identyfikację wykonanych prac/dostaw/usług wg rodzaju, ilości i wartości w odniesieniu do zadań/kategorii wydatków kwalifikowanych zaplanowanych w projekcie aby była możliwość zweryfikowania wykonania  przedmiotu umowy oraz sprawdzeniu realizacji projektu zgodnie z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie. W przypadku zakupu towarów i prac, które nie wymagają protokołu odbioru, informację o odbiorze towaru/usługi należy zamieścić na fakturze/innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do odbioru.

 3. Kopie wyciągów bankowych /potwierdzenia przelewów lub innych dokumentów  o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie wydatków Protokoły odbioru ( w przypadku prac budowlanych dopuszczalne są protokoły częściowe odbioru usług jeśli taki zapis został uwzględniony w umowie z wykonawcą)

 4. Umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostaw (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych itp.) lub usług,

 5. W przypadku nabycia nieruchomości operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości,

 6. W przypadku prac budowlanych  najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową należy dostarczyć pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia prac   jeśli zgodnie z przepisami prawa jest wymagane,

 7. Kopie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej, w przypadku wniosku o płatność końcową (dotyczy projektów dla których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym)


11. Jak należy opisać fakturę?

Aktualizacja z dnia 21.01.2019 r.

Faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej powinny być opatrzone adnotacją „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Na oryginale każdej faktury/dokumentu o równoważnej wartości dowodowej należy również umieścić poniższe informacje:

 • numer księgowy lub ewidencyjny,

 • numer umowy o dofinansowanie projektu/numer projektu,


12. Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku o płatność?

Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowanych na realizację projektu za pośrednictwem SL2014 zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta SL2014, zamieszczonym na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WiM i Instytucji Pośredniczącej.

Link do strony:

http://www.wmarr.olsztyn.pl...

KOMUNIKAT

WMARR SA w Olsztynie informuje, że z dniem 24.06.2019r. zaprzestaje udzielania zaliczek na podstawie faktur proforma. Podstawą odstąpienia jest duża rozbieżność kwot i terminów zapłaty pomiędzy fakturami proforma a wystawianymi później fakturami przedstawianymi do rozliczania zaliczek.

W związku z powyższym zaliczki będą udzielane wyłącznie na podstawie faktur VAT /faktur zaliczkowych z terminem płatności uwzględniającym okres weryfikacji wniosku zaliczkowego oraz  wypłaty środków wg terminarza przelewów określonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (terminarz dostępny na stronie www.bgk.com.pl zakładka BGK zlecenia – komunikaty).PODDZIAŁANIE 1.2.1


1. Czy w ramach typu projektu 1 Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych możliwe jest sfinansowanie kosztów budowy?

Zgodnie z zapisami w „Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw” wydatkiem niekwalifikowanym dla projektu typ 1 polegającym na wsparciu infrastruktury B+R są: „wydatki na nadzór, Inwestora zastępczego, Inżyniera kontraktu oraz zakup robót budowlanych, których suma przekracza 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem”;

Powyższe wydatki, których suma nie przekracza 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem są wydatkiem kwalifikowanym.


2. Regulamin konkursu RPWM.01.02.01-IP.03.28-001/17w Par. 4 pkt. 4 brzmi „Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 dla danego typu projektu w konkursie”. W związku z powyższym, czy duże przedsiębiorstwo może w ramach tego konkursu Poddziałania 1.2.1 złożyć łącznie dwa wnioski po jednym na każdy z typów przewidzianych dokumentacją konkursową?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPWM.01.02.01-IP.03.28-001/17 zarówno przedsiębiorstwo sektora MŚP jak i duże przedsiębiorstwo może złożyć łącznie dwa wnioski, po jednym na każdy z typów przewidzianych dokumentacją konkursową.

Dla poddziałania·nie przewidziano zwiększenia intensywności·pomocy o 15 punktów procentowych o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 art.25 pkt 6 ppkt b) (ii)


3. Jeżeli podczas realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.2.1, podczas wykonywania badań okaże się, że nie zostaną osiągnięte oczekiwane efekty i badania należy przerwać, czy w takiej sytuacji można bez konsekwencji przerwać projekt, czy będzie konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania?

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Ze względu na specyfikę Poddziałania (prace badawczo-rozwojowe) Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza teoretycznie zaistnienie sytuacji, gdy przerwanie prac w projekcie może się okazać uzasadnione. Niemniej jednak kwalifikowalność już poniesionych kosztów będzie w takich przypadkach każdorazowo podlegała szczegółowej analizie i ewentualnym decyzjom, co do konieczności zwrotu lub jej zaniechania.


4. W Poddziałaniu 1.2.1 dopuszcza się zakup środków trwałych (amortyzacja), które są niezbędne do wykonania badań i będą wykorzystywane wyłącznie podczas realizacji projektu. Czy po zakończeniu realizacji projektu infrastrukturę należy zutylizować?

Instytucja Organizująca Konkurs zwraca uwagę na fakt, iż wydatkiem kwalifikowanym jest amortyzacja środka trwałego, w trakcie wykorzystywania ww. środka w okresie realizacji projektu. Stawki amortyzacji muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Nie ma przepisów narzucających utylizację środka, nawet w całości zamortyzowanego.


5. Doprecyzowanie zapisów § 22 wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej w ramach RPO WiM Poddziałanie 1.2.1 oraz 1.2.2, regulującego kwestię praw autorskich. (paragraf dotyczący praw autorskich został usunięty z wzoru umowy o dofinansowanie)

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w odpowiedzi na wniosek o doprecyzowanie zapisów § 22 ust. 1 i 2 wzoru umowy o dofinansowanie projektu wyjaśnia co następuje:

Wzór umowy o dofinansowanie został ustalony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, która stanowi element dokumentacji konkursowej. Zgodnie z § 22 ust. 1 wzoru umowy, Beneficjent jest zobowiązany do przeniesienia na IZ praw autorskich do utworów powstałych w ramach projektu. Podstawą do korzystania z utworu przez Beneficjenta, Partnera oraz Wykonawcę / Twórcę utworu będzie licencja.

Dlatego też Beneficjent zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć się na tę ewentualność z umowie z wykonawcami. Zgodnie z § 22 ust. 2. wzoru umowy - W przypadku zlecania wykonawcy części zadań w ramach Projektu obejmujących m. im. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworów przysługują Beneficjentowi, na polach eksploatacji wskazanych uprzednio Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

Powyższe oznacza, że Beneficjent powinien zapewnić sobie posiadanie wyłącznych nieograniczonych autorskich praw majątkowych do utworów wypracowanych w ramach realizowanego projektu.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czy też zawierania umowy nie jest możliwe określenie jakie dokładnie utwory powstaną w ramach projektu i na jakich polach eksploatacji należy przenieść do nich prawa autorskie. Nabycie przez IZ autorskich praw majątkowych do utworu powstałego w ramach projektu możliwe jest dopiero po powstaniu konkretnego utworu i wówczas możliwe jest precyzyjne określenie pól eksploatacji dzieła. IZ przed zawarciem umowy prawno-autorskiej oceni jakie utwory powstały w ramach projektu, możliwe są do przyszłego wykorzystania i na jakich polach eksploatacji mogą być wykorzystywane. W związku z powyższym w chwili obecnej nie jest możliwe doprecyzowanie zapisów § 22 wzoru umowy o dofinansowanie.

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako IP wystąpi do IZ o opracowanie wzoru umowy prawno-autorskiej zawieranej pomiędzy IZ a Beneficjentem, obejmujący możliwie jak najszerszy katalog pól eksploatacji.


6. Czy ramach podziałania 1.2.1 możliwe jest łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis?

W przypadku Poddziałania 1.2.1 możliwy jest wybór wielu rodzajów pomocy w jednym projekcie, dana kategoria wydatku w projekcie może też być przypisana do różnych rodzajów pomocy.


7. Czy w ramach Poddziałania jest możliwe uzyskanie wsparcia na wytwarzanie energii z biomasy, energii z elektrowni wodnych czy wiatrowych itp.?

W ramach wdrażanych przez Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Poddziałań nie jest udzielane wsparcie na projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii.

Powyższym projektom jest dedykowana Oś 4 Efektywność energetyczna wdrażana przez Instytucję Zarządzającą RPOWiM 2014-2020.PODDZIAŁANIE 1.2.2


1. Czy w poddziałaniu 1.2.2 możliwy jest zakup urządzeń w leasingu operacyjnym, czy też tylko w leasingu finansowym?

Kosztem kwalifikowanym jest jedynie leasing finansowy. W Załączniku „Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków ………” zapisano, że kosztem kwalifikowanym jest „dzierżawa/najem instalacji lub maszyn (forma leasingu finansowego obejmująca obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy)”.


2. Dotyczy poziomu dofinansowania na prace rozwojowe dla dużych przedsiębiorstw w ramach RPO - czy 25% może zostać zwiększone o dodatkowe 15% jako premia za szerokie rozpowszechnienie wyników badań?

Zgodnie z Szczegółowym opisem osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla działania 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką pkt.21 Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ( środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu Państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) dla eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw wynosi 25 %.


3. Czy kwalifikowalne mogą być wydatki na wynagrodzenia personelu badawczego?

Tak, w ramach pomocy udzielanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zgodnie z zapisami art. 25 pkt.3 ppkt a) rozporządzenia 651/2014 koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie.


4. Jakie są różnice w kwalifikowalności wydatków związanych z wynagrodzeniami personelu w ramach poddziałania 1.2.2 schemat B i schemat C? Dotyczy poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką i konkursu nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/17

W odpowiedzi na pojawiające się pytania odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z wynagrodzeniami personelu w ramach poddziałania 1.2.2 schemat C przypominamy, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Warmia i Mazury 2014–2020 przedmiotem wsparcia w ww. schemacie jest zakup usług doradczych, technologii i wiedzy w jednostkach B+R lub od zespołów badawczo-rozwojowych.

Natomiast w schemacie B (zgodnie z SzOOP) wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/naukowca, której udział jest obligatoryjny.

W związku powyższym finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników beneficjenta wpisuje się w zakres wsparcia jedynie w ramach schematu B.
Dofinansowaniem w ramach schematu C może być objęty zakup usług, technologii i wiedzy. Oznacza to, że beneficjent zobowiązany jest do wykazania, iż przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy, spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.

W konkursach ogłaszanych w roku 2019 finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników beneficjenta wpisuje się w zakres wsparcia zarówno w schemacie B jak i schemacie C.


5. Czy w Poddziałaniu 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką można sfinansować prace B+R przez pracowników beneficjenta w schemacie B „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R i w schemacie C „Kontrakt B+R”?

Zgodnie z opinią otrzymaną od Instytucji Zarządzającej finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników beneficjenta wpisuje się w zakres wsparciajedynie w ramach Schematu B. Dofinansowaniem w ramach Schematu C może być objęty zakup usług, technologii i wiedzy, co oznacza, że beneficjent zobowiązany jest do wykazania, że przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.

W konkursach ogłaszanych w roku 2019 finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników beneficjenta wpisuje się w zakres wsparcia zarówno w schemacie B jak i schemacie C.


6. Czy zakup elementów składowych linii demonstracyjnej, które następnie zostaną zmontowane w całość w ramach prac rozwojowych prowadzonych przez kadrę badawczą jest kwalifikowalny jako 'inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne'?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.


7. Doprecyzowanie zapisów § 22 wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej w ramach RPO WiM Poddziałanie 1.2.1 oraz 1.2.2, regulującego kwestię praw autorskich.

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w odpowiedzi na wniosek o doprecyzowanie zapisów § 22 ust. 1 i 2 wzoru umowy o dofinansowanie projektu wyjaśnia co następuje:

Wzór umowy o dofinansowanie został ustalony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, która stanowi element dokumentacji konkursowej. Zgodnie z § 22 ust. 1 wzoru umowy, Beneficjent jest zobowiązany do przeniesienia na IZ praw autorskich do utworów powstałych w ramach projektu. Podstawą do korzystania z utworu przez Beneficjenta, Partnera oraz Wykonawcę / Twórcę utworu będzie licencja.

Dlatego też Beneficjent zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć się na tę ewentualność z umowie z wykonawcami. Zgodnie z § 22 ust. 2. wzoru umowy - W przypadku zlecania wykonawcy części zadań w ramach Projektu obejmujących m. im. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworów przysługują Beneficjentowi, na polach eksploatacji wskazanych uprzednio Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

Powyższe oznacza, że Beneficjent powinien zapewnić sobie posiadanie wyłącznych nieograniczonych autorskich praw majątkowych do utworów wypracowanych w ramach realizowanego projektu.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czy też zawierania umowy nie jest możliwe określenie jakie dokładnie utwory powstaną w ramach projektu i na jakich polach eksploatacji należy przenieść do nich prawa autorskie. Nabycie przez IZ autorskich praw majątkowych do utworu powstałego w ramach projektu możliwe jest dopiero po powstaniu konkretnego utworu i wówczas możliwe jest precyzyjne określenie pól eksploatacji dzieła. IZ przed zawarciem umowy prawno-autorskiej oceni jakie utwory powstały w ramach projektu, możliwe są do przyszłego wykorzystania i na jakich polach eksploatacji mogą być wykorzystywane. W związku z powyższym w chwili obecnej nie jest możliwe doprecyzowanie zapisów § 22 wzoru umowy o dofinansowanie.

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako IP wystąpi do IZ o opracowanie wzoru umowy prawno-autorskiej zawieranej pomiędzy IZ a Beneficjentem, obejmujący możliwie jak najszerszy katalog pól eksploatacji.


8. Czy ramach podziałania 1.2.2 możliwe jest łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis?

W przypadku Poddziałania 1.2.2 możliwy jest wybór wielu rodzajów pomocy w jednym projekcie, dana kategoria wydatku w projekcie może też być przypisana do różnych rodzajów pomocy.


9. Czy w ramach Poddziałania jest możliwe uzyskanie wsparcia na wytwarzanie energii z biomasy, energii z elektrowni wodnych czy wiatrowych itp.?

W ramach wdrażanych przez Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Poddziałań nie jest udzielane wsparcie na projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii.

Powyższym projektom jest dedykowanaOś 4 Efektywność energetyczna wdrażana przez Instytucję Zarządzającą RPOWiM 2014-2020.PODDZIAŁANIE 1.3.2


1. Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą przez 3,5 roku, a przez rok działalność była zawieszona to spełnia to warunki przystąpienia do konkursu?

Niezależnie od zawieszenia działalności okres funkcjonowania firmy na rynku płynie, czyli firma zarejestrowana 3,5 roku przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego nie kwalifikuje się do··dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.2 RPO WiM (MSP do 3 lat)


2. Czy w ramach konkursu na Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorstwo, które będzie założone po otrzymaniu dotacji? Jeśli nie - to czy działalność przedsiębiorstwa ma być prowadzona na dzień składania wniosku, czy też na dzień zakończenia naboru wniosków? 

W ramach dokumentów składanych w konkursie na dotację Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć kopię dokumentu rejestrowego, czyli musi prowadzić działalność gospodarczą.


3. Czy w schemacie B konkursu Poddziałania 1.3.2 mogę przyjąć jako wydatek kwalifikowalny zakup motoru crossowego?

W poddziałaniu 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w schemacie B zakup środków transportu (cała grupa 7 z KŚT) jest wydatkiem niekwalifikowanym. Sprzęt turystyczny i sportowy mógłby być wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem, że nie jest zakwalifikowany w grupie 7 KŚT, oraz pod warunkiem, że jest wpisany w katalog możliwych wydatków kwalifikowanych (załącznik nr 19 do regulaminu konkursu). Np. jeżeli wydatki miałyby dotyczyć rozbudowy, modernizacji·istniejącej infrastruktury/sprzętu/ maszyn.

Warunkiem otrzymania wsparcia w schemacie B będzie wykazanie wpływu planowanej inwestycji na utrzymanie/rozwój firmy będącej w początkowej fazie rozwoju oraz powiazania inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa opartą o innowacyjny pomysł. Ocenie podlega czy pomysł, na którym opiera się przedsięwzięcie ( i który stanowić będzie przeważający zakres działalności przedsiębiorstwa) jest innowacyjny co najmniej w skali regionalnej (oceniane na podstawie załączonej do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności).


4. Czy w ramach Schematu B Poddziałania 1.3.2 „Firmy w Początkowej fazie rozwoju” zakup nieruchomości jest wydatkiem kwalifikowanym i czy należy stosować zasadę konkurencyjności?

W przypadku zakupu nieruchomości nie ma obowiązku stosowania procedury zakupu zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wydatek na zakup nieruchomości i musi być zaplanowany w budżecie projektu na etapie pisania projektu.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków:

6.1. Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu w Schemacie B

b) wydatki poniesione na zakup nieruchomości nie przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku pomocy de minimis);


4. Czy ramach podziałania 1.3.2 możliwe jest łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis?

W przypadku Poddziałania 1.3.2 w jego obecnym kształcie (tzn. po połączeniu poprzednich Schematów A i B Poddziałania) możliwy jest wybór wielu rodzajów pomocy w jednym projekcie, tzn. pomocy publicznej i pomocy „de minimis”, na następujących warunkach:

Dana kategoria wydatku w projekcie musi być przypisana do jednego rodzaju pomocy, jest zatem możliwe np. zaplanowanie kategorii wydatku „doradztwo” w pomocy „de minimis” a kategorii wydatku „środki trwałe, wartości niematerialne i prawne” w pomocy publicznej. Nie jest natomiast możliwe łączenie pomocy w ramach tej samej kategorii wydatku!


5. Czy w ramach Poddziałania jest możliwe uzyskanie wsparcia na wytwarzanie energii z biomasy, energii z elektrowni wodnych czy wiatrowych itp.?

W ramach wdrażanych przez Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Poddziałań nie jest udzielane wsparcie na projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii.

Powyższym projektom jest dedykowana Oś 4 Efektywność energetyczna wdrażana przez Instytucję Zarządzającą RPOWiM 2014-2020.PODDZIAŁNIE 1.4.2


1. W poddziałaniu 1.4.2 Powiązania kooperantów

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w poniższym zakresie, w konkursie 1.4.2 Schemat B w roku 2018 dopuszcza się tworzenie partnerstw przez podmioty powiązane.


2. Czy ramach poddziałania 1.4.2 możliwe jest łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis?

W przypadku Poddziałania 1.4.2 Osi I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014 – 2020 nie jest możliwe łączenie pomocy publicznej z pomocą „de minimis”. Dany projekt jest realizowany z wykorzystaniem jednego, wybranego rodzaju pomocy: pomoc publiczna lub pomoc „de minimis”.


3. W jaki sposób Partner projektu powinien zamieszczać ogłoszenie w Bazie konkurencyjność? (dot. projektów patnerskich rozliczanych w formule niepatnerskiej w ramach poddziałania 1.4.2)

W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”, umieszczenie ogłoszenia w Bazie konkurencyjności przez Partnera/Partnerów w danym projekcie jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Lidera projektu.

Lider powinien zamieścić ogłoszenie, natomiast dane na temat Partnera będącego zamawiającym, w tym adres do doręczeń ofert, powinny zostać wpisane w polu Skrócony opis przedmiotu zamówienia" lub  Inne środki finansowania” . W polu tym powinna też zostać zawarta informacja, iż zamawiającym jest inny podmiot niż Lider (czyli Partner).PODDZIAŁNIE 1.4.3


1. Czy serwer nabywany w ramach projektu (w Poddziałaniu 1.4.3) może być zlokalizowany w innym województwie?

Projekt musi być realizowany na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, czyli wszystkie elementy projektu muszą być zlokalizowane na jego terenie. W związku z tym wykluczone jest umieszczenie nabywanego środka trwałego w ramach tego konkursu w innym województwie.


2. Czy w Poddziałaniu 1.4.3 możliwy jest udział podmiotów prowadzących działalność oznaczoną kodem PKD: 03.2 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych?

W związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dn. 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającym WE, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE; oraz rozporządzeniem Rady nr (WE) 1407/2002 z dn. 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego a także zgodnie z Załącznikiem I do Traktatu Ustanawiającego WE nie kwalifikującą się do wsparcia jest: Pomoc udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U.L 17 z 21.01.2000r., str. 22). 

 

3. Czy i jaki jest limit dla działań promocyjnych i informacyjnych dla 1.4.3?

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach 1.4.3 wydatki na działania informacyjno – promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców są objęte cross-finansingiem do wartości określonej w SZOOP czyli do 10% finansowania unijnego w ramach projektu.4. Czy przygotowanie Biznes Planu w ramach 1.4.3 jest kosztem kwalifikowalnym? Czy objęte to jest cross-financingiem?

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.4.3 zamieszczonymi w dokumentacji konkursowej, przygotowanie Biznes Planu jest kosztem kwalifikowanym do wartości 10 tys zł w przypadku zastosowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488 ze zm.

Natomiast jest to koszt niekwalifikowalny w przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1377);


5. Czy ramach podziałania 1.4.3 możliwe jest łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis?

W przypadku Poddziałania 1.4.3 Osi I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014 – 2020 nie jest możliwe łączenie pomocy publicznej z pomocą „de minimis”. Dany projekt jest realizowany z wykorzystaniem jednego, wybranego rodzaju pomocy: pomoc publiczna lub pomoc „de minimis”.


6. Czy w ramach Poddziałania jest możliwe uzyskanie wsparcia na wytwarzanie energii z biomasy, energii z elektrowni wodnych czy wiatrowych itp.?

W ramach wdrażanych przez Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Poddziałań nie jest udzielane wsparcie na projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii.

Powyższym projektom jest dedykowana Oś 4 Efektywność energetyczna wdrażana przez Instytucję Zarządzającą RPOWiM 2014-2020.PODDZIAŁNIE 1.4.4


1. Czy zakup rowerów elektrycznych w ramach Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP może być wydatkiem kwalifikowanym?

Zgodnie z wytycznymi programowymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.4.4 wydatki poniesione na zakup wszelkich środków transportu nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych w projekcie.
W konkursie w Poddziałaniu 1.4.4 w roku 2018 jest przewidywany szerszy zakres wydatków kwalifikowalnych. Aktualny zakres będzie dostępny po ogłoszeniu konkursu, w dokumentacji konkursowej jako Załącznik do Umowy o dofinansowanie.


2. Czy przedsiębiorstwo prowadzące działalność turystyczną może aplikować o dotację w ramach Poddziałania 1.4.4 „Internacjonalizacja MŚP” tzn. czy jako eksport może być uznany eksport usług turystycznych?

W związku ze zmianą definicji eksportu w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” i objęciem nią również usług turystycznych, możliwe będzie w konkursach w roku 2018 aplikowanie o dotację w poddziałaniu 1.4.4 przez podmioty świadczące usługi turystyczne zgodnie z nową definicją:

"Handel usług określony w Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami stanowiącym załącznik 1.b do Porozumienia z 15 kwietnia 1994 r. ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) (Dz. U. 1998 r., Nr 34, poz. 195). Eksport usług jest to międzynarodowa wymiana gospodarcza pomiędzy rezydentami (krajowymi osobami fizycznymi, lub prawnymi), a nierezydentami (zagranicznymi osobami fizycznymi, lub prawnymi). Usługa jest przedmiotem handlu wtedy, gdy usługodawca i usługobiorca pochodzą z różnych krajów niezależnie od miejsca transakcji.”

W konkursach z lat 2016 i 2017 obowiązywała definicja eksportu która nie obejmowała usług turystycznych.


3. Czy ramach podziałania 1.4.4 możliwe jest łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis?

W przypadku Poddziałania 1.4.4 Osi I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014 – 2020 nie jest możliwe łączenie pomocy publicznej z pomocą „de minimis”. Dany projekt jest realizowany z wykorzystaniem jednego, wybranego rodzaju pomocy: pomoc publiczna lub pomoc „de minimis”.


4. Czy w ramach Poddziałania jest możliwe uzyskanie wsparcia na wytwarzanie energii z biomasy, energii z elektrowni wodnych czy wiatrowych itp.?

W ramach wdrażanych przez Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Poddziałań nie jest udzielane wsparcie na projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii.

Powyższym projektom jest dedykowana Oś 4 Efektywność energetyczna wdrażana przez Instytucję Zarządzającą RPOWiM 2014-2020.PODDZIAŁANIE 1.5.1


1. Czy w przypadku projektu w poddziałaniu 1.5.1 „Wdrożenie wyników prac B+R” podmiotu należącego do grupy MSP generującego dochód, jednak którego wartość nie przekracza kwoty 1 mln EUR w świetle 6 pkt 4 regulaminu konkursu uznawany jest za projekt generujących dochód i czy tym samym "maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu”?

Zgodnie z zapisami art. 61 ust. 1 „rozporządzenia ogólnego” ustępy 1-6 rozporządzenia dot. operacji generujących dochód po ukończeniu nie mają zastosowania m. in. dla „operacji, których całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem ust. 1-6 nie przekracza 1 000 000 EUR .

Ponadto ust. 1-6 nie mają zastosowania do operacji, dla których wsparcie w ramach programu stanowi: a) pomoc de minimis, b) zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa”.

W związku z powyższym przedmiotowy projekt w ramach Poddziałania 1.5.1 RPO WiM nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu ww. rozporządzenia.


2. Czy w ramach Poddziałania 1.5.1. wydatkiem kwalifikowanym będzie budowa hali produkcyjnej jeśli jej wybudowanie jest konieczne do wdrożenia nowej technologicznie linii produkcyjnej? 

Zgodnie z zapisami w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w Poddziałaniu 1.5.1 RPO WiM, zawartych w dokumentacji konkursowej, koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe są kosztem kwalifikowanym.

W przypadku wydatków na nadzór, inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu oraz zakup robót budowlanych wydatek nie może przekraczać 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


3. Czy zakup łodzi żaglowych i innego taboru pływającego w ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R może być wydatkiem kwalifikowanym?

Zgodnie z wytycznymi programowymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.5.1 wydatki poniesione na zakup wszelkich środków transportu nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych w projekcie.


4. Czy ramach podziałania 1.5.1 możliwe jest łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis?

W przypadku Poddziałania 1.5.1 Osi I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014 – 2020 nie jest możliwe łączenie pomocy publicznej z pomocą „de minimis”. Dany projekt jest realizowany z wykorzystaniem jednego, wybranego rodzaju pomocy: pomoc publiczna lub pomoc „de minimis”.


7. Czy w ramach Poddziałania jest możliwe uzyskanie wsparcia na wytwarzanie energii z biomasy, energii z elektrowni wodnych czy wiatrowych itp.?

W ramach wdrażanych przez Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Poddziałań nie jest udzielane wsparcie na projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii.

Powyższym projektom jest dedykowana Oś 4 Efektywność energetyczna wdrażana przez Instytucję Zarządzającą RPOWiM 2014-2020.PODDZIAŁANIE 1.5.2


1. Czy Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą jako piekarnia może ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania 1.5.2?

Co do zasady „piekarnictwo” nie jest branżą wykluczoną z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia przez projekt wszystkich wymogów obligatoryjnych, zawartych w dokumentacji konkursowej.


2. Czy w ramach poddziałania 1.5.2 dopuszcza się zakup maszyn używanych? Działanie dotyczy odtwarzania starych rzemiosł, w związku z czym część maszyn i urządzeń nie jest już produkowana. Jeśli tak to jakie warunki trzeba spełnić ?

Zakup używanych środków trwałych w Poddziałaniu 1.5.2 jest możliwy pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumencie „Wytyczne kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. W dokumencie tym opisany jest także tryb obowiązujący przy wyborze oferty sprzedaży.


3. Czy w działaniu 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu” – wkład własny może stanowić nieruchomość (lokal przedsiębiorcy)?

Nie, w Poddziałaniu 1.5.2 jak i w pozostałych poddziałaniach RPO WIM 2014-2020 wdrażanych przez WMARR S.A. wkład własny Beneficjenta jako źródło finansowania projektu muszą stanowić środki finansowe.


4. Czy pszczelarstwo może być zaliczone do katalogu produktów/usług/zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu RPO na lata 2014-2020r.?

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, nie ma ono zastosowania do działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE. Oznacza to, że regionalnej pomocy inwestycyjnej:

- nie można udzielać na działalność związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych.

Zgodnie z wymienionym załącznikiem w Dziale 4 „Chów i hodowla pozostałych zwierząt w zakresie produkcji miodu” jest wykluczona z dofinansowania.


5. Czy spółdzielnia socjalna może składać projekt w ramach Poddziałania 1.5.2?

Jeżeli spółdzielnia socjalna posiada status MSP, to może aplikować do konkursów ogłaszanych przez WMARR S.A.


6. Dotyczy Poddziałania 1.5.2 – możliwości wsparcia w RPO ze środków EFRR inwestycji przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje o zmianie stanowiska Komisji Europejskiej, w wyniku czego zostało dopuszczone wsparcie w RPO inwestycji przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Zgodnie z definicją, przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności dokonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, tj. produktem wymienionym w załączniku I do Traktatu (w tym np. miód pitny, przetwory z mięsa, warzyw, owoców, alkohol etylowy).

Możliwe jest zatem wsparcie następujących (przykładowych) działalności (w ramach poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020): browarnictwo, przetwórstwo miodu - np. miód pitny, przetwórstwo owocowe, warzywne, produkcja wędlin (masarnie).

Skan pisma w załączeniu

Plik (PDF)

7. Czy w ramach Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu można sfinansować hodowlę jesiotra i raka błotnego?

W Poddziałaniu 1.5.2 Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu nie będzie możliwości sfinansowania hodowli jesiotra oraz raka błotnego.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. przepisy tego Rozporządzenia nie mają zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Zgodnie z zapisami artykułu 13 pomoc regionalna nie ma zastosowania do (…) działań związanych z produkcją, (…..) i wprowadzaniem do obrotu wymienionych w załączniku I do Traktatu. W załączniku nr I do traktatu w dziale III wskazano: Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.

Produkcja podstawowa produktów rolnych zgodnie z definicją zawartą w art.2 pkt.9 rozporządzenia nr 651/2014 oznacza wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów. Jednocześnie podkreślamy, że nie każdy produkt rolny znajdujący się w załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest pierwotnym produktem rolnym. Jest nim tylko produkt bezpośrednio związany z uprawą bądź hodowlą ( np. zboże lub bydło). Wszelkie inne produkty wymienione w Załączniku I do TFUE to wtórne produkty rolne, tzn. takie, które powstają na bazie produktów pierwotnych.

8. Czy ramach podziałania 1.5.2 możliwe jest łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis?

W przypadku Poddziałania 1.5.2 Osi I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014 – 2020 nie jest możliwe łączenie pomocy publicznej z pomocą „de minimis”. Dany projekt jest realizowany zwykorzystaniem jednego, wybranego rodzaju pomocy: pomoc publiczna lub pomoc „de minimis”.

7. Czy w ramach Poddziałania jest możliwe uzyskanie wsparcia na wytwarzanie energii z biomasy, energii z elektrowni wodnych czy wiatrowych itp.?

W ramach wdrażanych przez Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Poddziałań nie jest udzielane wsparcie na projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę odnawialnych źródeł energii.

Powyższym projektom jest dedykowana Oś 4 Efektywność energetyczna wdrażana przez Instytucję Zarządzającą RPOWiM 2014-2020.

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white