Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Zapytania ofertowe Wnioskodawców
aaa
Zapytania ofertowe Wnioskodawców PDF Drukuj Email

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Komunikat z dnia 25.04.2019 r. - obowiązuje dla postępowań wszczętych po 01.01.2018 r.

W związku z pytaniami Beneficjentów, jak właściwie upublicznić zapytanie ofertowe stosując zasadę konkurencyjności (punkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od 23.08.2017 r.), Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – IP przypomina, że upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie Konkurencyjności, pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Uwaga: Ministerstwo Rozwoju dostosowało Bazę Konkurencyjność w ten sposób, że również podmioty, które planują pozyskać dofinansowanie w ogłoszonych naborach wniosków, jeszcze przed jego uzyskaniem, będą mogły opublikować zapytanie ofertowe w Bazie.

W przypadku zastosowania Rozeznania rynku (Punkt  6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od 23.08.2017 r.) sposób jego przeprowadzenia jest następujący:

- opublikowanie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta i uzyskanie min. dwóch ważnych ofert

lub

- rozesłanie zapytania ofertowego do przynajmniej trzech podmiotów i  uzyskanie min. dwóch ważnych ofertKomunikat z dnia 20.12.2018 r.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”, umieszczenie ogłoszenia w Bazie konkurencyjności przez Partnera/Partnerów w danym projekcie jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Lidera projektu.

Lider powinien zamieścić ogłoszenie, natomiast dane na temat Partnera będącego zamawiającym, w tym adres do doręczeń ofert, powinny zostać wpisane w polu Skrócony opis przedmiotu zamówienia" lub  Inne środki finansowania” . W polu tym powinna też zostać zawarta informacja, iż zamawiającym jest inny podmiot niż Lider (czyli Partner).Komunikat z dnia 7.09.2017 r. – obowiązuje dla postępowań wszczętych do 31.12.2017 r.

W związku z pytaniami Beneficjentów, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – IP przypomina, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące od 23.08.2017 r. dotyczą postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności, rozpoczętych od 23.08.2017r.

Zgodnie z zapisami ·ww. Wytycznych w punkcie 6.5.2 podpunkt 14: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu” - jest to strona internetowa przygotowana przez Instytucję Zarządzającą (link http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow), Uwaga! nie może być to strona własna beneficjenta, gdyż nie gwarantuje odpowiedniego stopnia upublicznienia informacji o zamówieniu.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek publikacji zapytań ofertowych obowiązuje cały czas, a nie od 1 stycznia 2018!

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dla Wnioskodawców RPO WiM 2014-2020 Oś Priorytetowa Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, którzy założyli rozpoczęcie realizacji projektu na własne ryzyko przed dniem podpisania Umowy o dofinansowanie, a nie posiadają własnej strony internetowej,  Instytucja Zarządzająca przygotowała stronę internetową w celu upubliczniania zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Prosimy o zapoznanie się z zasadami umieszczania zapytań ofertowych na stronie:

http://rpo.warmia.mazury.pl...

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white