Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna RPO WiM - Start
aaa
RPO WiM - Start PDF Drukuj Email


Oś priorytetowa: Przedsiębiorczość


Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (dokument) >>


Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość >>


Harmonogram ogłaszania konkursów >>


Syntetyczny opis Regionalnego Programu Operacyjnego RPO WiM na lata 2007-2013 >>


 

Konkursy w ramach osi priorytetowej Przedsiębiorczość


Trwa nabór wniosków - Lista konkursów, w których trwa procedura przyjmowania projektów

Zakończony nabór wniosków - Lista konkursów, w których minął termin składania projektów


 

Przedsiębiorczość

Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur.

 

Dnia 20 lutego 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na wdrożenie poniższych poddziałań, w których Beneficjentami są wyłącznieprzedsiębiorcy.


1.1.5. Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska
1.1.6. Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw
1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
1.1.8. Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych
1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Pozostałe poddziałania pozostają w kompetencjach Instytucji Zarządzjącej, tj. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wybór osi priorytetowej Przedsiębiorczość wynika z konieczności wzmocnienia gospodarki województwa oraz zapewnienia miejsc pracy zarówno dla osób dotkniętych bezrobociem, jak i młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Uwarunkowania wewnętrzne województwa warmińsko-mazurskiego oraz tendencje krajowe i europejskie wskazują, że kluczową rolę w tym zakresie powinny pełnić przedsiębiorstwa sektora prywatnego, w tym MŚP. 

Opis działań oraz typy projektów:

W sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, kiedy konieczne jest szybkie zwiększenie konkurencyjności regionu, wsparcie przewidywane w ramach osi priorytetowej Przedsiębiorczość nasilone będzie na obszarach o podwyższonym potencjale rozwojowym oraz w dziedzinach o wyższych możliwościach konkurencyjnych - przemyśle i usługach rynkowych. Wśród podmiotów przemysłowych szczególną wagę będą mieć firmy, stosujące nowoczesne techniki i technologie. Wyłączone zostaną ze wsparcia podmioty, których działalność może szkodzić środowisku. W zakresie usług rynkowych wspierane będą przede wszystkim usługi sanatoryjne, odnowy biologicznej, rehabilitacji, usługi zdrowotne i socjalne dla ludzi starszych. Preferowane będą także przedsięwzięcia w zakresie usług logistycznych, rachunkowych i finansowych. Dla turystyki – ze względu na jej znaczenie dla gospodarki Warmii i Mazur- przewidziana jest osobna oś priorytetowa.

Osiągnięcie celu osi priorytetowej, jakim jest Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur, wymaga podejmowania wielu działań w różnych dziedzinach. Będzie to nie tylko bezpośrednie wsparcie inwestorów i instytucji otoczenia biznesu, ale także oddziaływanie na dziedziny umożliwiające lub ułatwiające prowadzenie biznesu. Ważnym elementem tej osi priorytetowej są też przedsięwzięcia przełamujące niekorzystne stereotypy postrzegania Warmii i Mazur jako regionu peryferyjnego i zacofanego, a także promujące marki i produkty regionalne.

Podstawowe działanie w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Dotyczyć one będą ułatwienia istniejącym a także nowoutworzonym podmiotom gospodarczym dostępu do kapitału poprzez systemy dotacji inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój a nie bieżące utrzymanie ich działalności. Obejmą one realizację nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Przykładowo: budowę nowego lub rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego, zakup nowych urządzeń, wspieranie wykorzystania przez przedsiębiorców narzędzi gospodarki elektronicznej. Warunkiem uzyskania dotacji inwestycyjnych będzie utworzenie w wyniku realizacji projektu nowych miejsc pracy lub utrzymanie dzięki jego realizacji już istniejących. Wyniki analiz dotyczących problematyki wdrażania innowacji wskazują, że największy potencjał w tej dziedzinie wykazują duże firmy. Stąd wsparcie na nowe inwestycje wyjątkowo otrzymają duże przedsiębiorstwa, jeśli w ich wyniku pojawi się dotychczas nie stosowana w regionie metoda produkcji (nowa technologia) lub dostarczania towarów i usług, a w sektorze usług innowacja organizacyjna (innowacja na poziomie regionalnym). Województwo oczekuje, że dzięki otrzymanemu wsparciu duże firmy staną się ośrodkami napływu innowacji zarówno produktowych jak i technologicznych. Całkowita kwota wsparcia dużych przedsiębiorstw nie przekroczy 10% wszystkich środków finansowych przeznaczonych w RPO na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Jednocześnie wsparcie inwestycyjne dla tego typu podmiotów (dużych przedsiębiorstw) udzielane będzie w wyjątkowych sytuacjach z uwzględnieniem następujących warunków: wielkość inwestycji nie powinna przekroczyć 2 mln euro (zgodnie z linią demarkacyjną), efektem muszą być wyżej wspomniane znaczące korzyści i wyraźne oddziaływanie na gospodarkę regionalną, konieczność zachowania maksymalnego progu wsparcia dużych przedsiębiorstw (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). Rozszerzony zakres pomocy będą mogły uzyskać istniejące mikroprzedsiębiorstwa z terenów miejskich i wiejskich. O środki finansowe w ramach RPO będą mogły ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno te działające w sektorach tradycyjnych jak i te korzystające z innowacji i nowych technologii. W ramach bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego priorytetowo zostaną potraktowane projekty obejmujące inwestycje B+R w przedsiębiorstwach. Wszystkie projekty wspierane w ramach RPO będą oceniane pod kątem ich proekologiczności. Na specjalne wsparcie będą mogły liczyć projekty małych i średnich przedsiębiorstw, o charakterze pilotażowym, promującym rozwiązania zupełnie nowatorskie, eksperymentalne związane z uzyskaniem nowych standardów Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska lub dostosowaniem do bardziej restrykcyjnych norm krajowych oraz zapewnieniem oszczędności energii. Obejmą one np. wsparcie inwestycyjne służące współfinansowaniu przedsięwzięć podnoszących ekoefektywność przedsiębiorstw, inwestycje w zakresie ograniczenia energo-, wodo- i materiałochłonności, inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, ochrony powietrza. Jednakże pomocy nie mogą otrzymać w ramach RPO firmy, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami.

O konkurencyjności przedsiębiorstwa stanowi w dużej mierze jego nowoczesność i innowacyjność. Mając zatem na względzie poprawę tej konkurencyjności przewiduje się wykorzystanie możliwości RPO do realizacji elementów Regionalnej Strategii Innowacyjności, tj. budowania potencjału innowacyjnego w województwie i promocji współpracy. Otworzy to nowe możliwości rozwoju dla tych, którzy chcą być konkurencyjni. Źródłem takich możliwości jest sprawnie działająca sfera naukowo-badawcza współpracująca z gospodarką regionu. Zdefiniowane zaplecze naukowo-badawcze i udokumentowane doświadczenia w sferze wdrożeń uzasadniają wybór trzech sektorów jako kluczowych, tzn. produkcję artykułów żywnościowych i napojów, ochronę środowiska i szeroko rozumiane usługi budowlane. Finansowe wsparcie sfery B+R w dwóch pierwszych dziedzinach nastąpi w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Natomiast inwestycje w przedsiębiorstwa z tych sektorów będą finansowane z PO Rozwój Obszarów Wiejskich.

Region przeznaczy środki finansowe na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową w ośrodkach naukowych w obszarze badań na potrzeby usług budowlanych, na realizację projektów związanych z tworzeniem sieci powiązań sektora B+R z biznesem, powstawaniem parków technologicznych, przemysłowych , stref przedsiębiorczości , inkubatorów przedsiębiorczości (za wyjątkiem projektów znajdujących się w planie inwestycyjnym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej), wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach. Wspierane będzie regionalny system informacji o innowacjach. Dla wzmocnienia pozycji firm z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych branż z województwa warmińsko-mazurskiego przewiduje się pomoc dla rozwoju powiązań kooperacyjnych między nimi, tworzenia klastrów w szczególności w sektorach: usług (turystyka), przetwórstwa przemysłowego ( galanteria skórzana, produkcja mebli, okien i drzwi), produkcji artykułów żywnościowych i napojów (mleczarstwo, produkcja piwa). Będzie to wsparcie dla przedsiębiorstw kooperujących na wspólne inwestycje oraz działania marketingowe np. wsparcie zarządzania regionalnym klasterem.

Opiniowaniem przedsięwzięć innowacyjnych zajmuje się w województwie warmińsko-mazurskim Regionalny Komitet Sterujący ds. RSI, który nadal będzie uczestniczył w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów podnoszących poziom innowacji w regionie. Przyznawane będą preferencje przedsięwzięciom włączającym wyniki projektów finansowanych w ramach VII Programu Ramowego do działań RPO.

Ważnym czynnikiem rozwojowym jest dostępność przedsiębiorców do odpowiedniej jakości usług specjalistycznych w zakresie doradztwa, informacji i finansowania. Z tego względu przewidziane jest działanie „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” wzmacniające instytucje otoczenia biznesu, oferujące, usługi tego rodzaju, przy czym priorytet przyznaje się tym, które mają charakter ośrodków „usług wspólnych” (one-stop-shops) – finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi itd…lub posiadają bardzo jasno sprecyzowany profil działalności. Powinny one utworzyć w województwie warmińsko-mazurskim spójny system informacyjny i doradczy dla przedsiębiorstw. Instytucje (istniejące i nowopowstające, wypełniające luki, przede wszystkim we wschodniej części województwa) wchodzące do systemu będą mogły uzyskać wsparcie na inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę. Rozwiną one systemowe instrumenty finansowania przedsiębiorstw, poprzez dokapitalizowanie istniejących funduszy poręczeniowych i/lub gwarancyjnych oraz pożyczkowych. oraz w miarę zidentyfikowania potrzeb mogą wdrożyć pilotażowe, innowacyjne instrumenty finansowania MŚP. Przy udziale środków Programu zintensyfikuje swoje działania system obsługi inwestora na poziomie regionalnym.

Jednym ze sposobów osiągania pozycji na rynku jest odpowiednia promocja i marketing. Doceniając wagę tych zagadnień w obszarze niniejszej osi priorytetowej przewidziano w ramach działania „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych” pomoc finansową dla realizacji projektów kreujących i promujących produkty regionalne i rozpoznawalne marki, wiązane z województwem warmińsko-mazurskim, a także dla zadań związanych z marketingiem regionalnym. Projekty o charakterze promocyjnym będą wymagały rozwiniętego partnerstwa publiczno-prywatnego.


Archiwalne:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (dokument) >>

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość >>

 
 


WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white